İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak, Üniversitemizin stratejileri çerçevesinde bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek, bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak ve topluma değer amacıyla kurulmuştur. Koordinasyon Birimi olarak çalışmalarımızı aşağıda belirtilen ilkelere dayalı olarak gerçekleştirmekteyiz;

   - Üniversitemiz öğrenci ve akademisyen ve personellerine araştırma yapma fırsatı sunarak bilimsel ve yaratıcı düşünme kapasitesini arttırmayı ve araştırma yeteneklerini geliştiren bir çevre oluşturmak,

   - Bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde bilimsel mükemmeliyeti ön planda tutarak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel tanınırlığını ve itibarını arttırmak,

   - Üniversitemizin, iş birliğine yönelik ağları destekleyerek, diğer üniversiteler, endüstri kuruluşları ve kamu sektörü ile  birlikteliğindeki araştırma projelerinin sayısını arttırarak, toplumsal ve ekonomik katma değeri yüksek ürünlerin miktarını arttırmak,

   - Üniversitemizde sürdürülen projeler ile elde edilen bilimsel bilginin, toplumsal sorunlara çözüm olabilmesi, topluma yayılabilmesi ve toplumsal faydanın arttırılabilmesine yönelik kanalları desteklemek,

   - Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve uzun vadeli bir başarıya ulaşabilmek için kaynakların etkin bir biçimde yönetimini güvence altına almak.

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesi", "Ek 28. Maddesi" ile "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik" ve "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen ödeneklerin özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

   - İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,

    - Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması,

    - Özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi

    - Yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi,

    - Yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi.

 

YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin tüm öğretim elemanları, güz ve bahar olmak üzere yılda iki kez açılan çağrı aracılığıyla BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler.